Si vols demanar una devolució, si us plau utilitza el nostre formulari de devolucions.

  D'acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades [REGLAMENT (UE) 2016/679], posem en el seu coneixement la informació següent sobre el tractament de dades personals. Responsables: Institut Català de Retina, S.L., Institut Català de Cirurgia refractiva, S.L. (d'ara endavant, ICR) Contacte Delegat de Protecció de Dades: C/Pau Alcover núm. 67 08017 Barcelona – rgpd@icrcat.com Finalitat: La finalitat de la creació d'un fitxer de dades és el tractament medicosanitari i social dels usuaris del nostre centre, en part o íntegrament. Legitimació: La base legal per al present tractament és la sol·licitud de la prestació de serveis de tractament medicosanitari i social realitzada pels usuaris del nostre centre. Destinataris: Els destinataris de la informació són els departaments i delegacions en què s'organitza ICR, en part o íntegrament. Altres destinataris de la informació són també l'entitat asseguradora o la mutualitat a l'empara de pòlisses o cobertures de les quals, com a pacient, és beneficiari (inclou mútua laboral). ICR podrà facilitar la informació dels serveis prestats a les mateixes, ja que resulten imprescindibles per a aquesta cobertura, per procedir a la seva autorització o, en cas de Mútua Laboral, a la tramitació d'alta, baixa o informe laboral corresponent, i a la facturació. També podran ser destinataris les entitats oficials públiques o privades que, per obligació legal o necessitat material, hagin d’accedir a les dades, als efectes de la correcta prestació de l’assistència medicosanitària i social, que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En els casos en què per raó del seu tractament sigui necessària la utilització d'algun material quirúrgic específic, es podran comunicar les dades personals a les entitats proveïdores, únicament i exclusivament, amb la finalitat prèviament descrita. Drets: En qualsevol moment, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i/o portabilitat de les dades mitjançant escrit dirigit al Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l'adreça facilitada al Contacte. També podeu revocar els consentiments a altres tractaments i podeu sol·licitar més informació al DPD sobre els tractaments realitzats. En el cas que considereu que s'han vulnerat els vostres drets, podeu presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent. Conservació: Les dades recollides per a la prestació sanitària seran conservades conforme a la legislació vigent en matèria de conservació de la història clínica.

  Reviseu les dades abans de continuar amb el pagament:

  Primer cognom:
  Data naixement:
  Tipus de document:
  Número de document:
  Concept2:
  Observacions:
  Import:

  Tens algun dubte?

  Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.