La Llei estatal núm. 2/2023, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció –que transposa la Directiva europea 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre de 2019 – estableix un marc normatiu de protecció dels informants que comuniquin determinades infraccions legals, i estableix el deure de les entitats del sector públic i privat de disposar de SISTEMES INTERNS D’INFORMACIÓ per rebre i gestionar aquestes comunicacions.
 
Per donar compliment a aquestes disposicions, l’ICR ha aprovat una Política i un Reglament per regular el seu Sistema Intern, que suposa una evolució de la bústia ètica que ja s’havia implementat en el marc del seu programa de compliment normatiu. El nou Sistema Intern d’Informació està integrat principalment pels següents elements:

  • Els canals interns a través dels quals es podran comunicar les informacions.
  • El procediment de gestió de les mateixes.
  • La figura de la persona Responsable del Sistema Intern d’Informació.

Les comunicacions es podran presentar per correu postal, telefònicament o presencialment, en els termes previstos a l’Annex del procediment de gestió, o telemàticament a través d’aquest canal específic:

A través dels canals interns, qualsevol persona de les incloses a l’article 5 del reglament podrà comunicar possibles infraccions de Dret de la Unió Europea, infraccions penals o administratives greus o molt greus, així com qualsevol altra acció, omissió o situació de risc de comissió d’una infracció normativa o incompliment greu de les disposicions del Codi Ètic de l’entitat.

Podeu consultar als enllaços el text íntegre de la política i del Reglament del Sistema Intern d’Informació.

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.