L’1 d’octubre passat, el Dr. Daniel Vila va defensar a la Universitat Autònoma de Barcelona la seva tesi doctoral amb el nom de Valoració en un estudi prospectiu de l’estat de la membrana limitant interna a partir de tincions intraoperatòries i de l’anatomia patològica quan s’extreu la membrana epiretiniana macular, codirigida pel Director Mèdic de l’ICR, el Dr. Ignasi Jürgens.

Objectiu principal de la tesi doctoral del Dr. Vila

La tesi doctoral tenia per objectiu analitzar l’estat de la membrana limitant interna (MLI) quan s’extreu la membrana epiretiniana macular (MEM), i determinar també el grau de concordança entre els teixits pressuposadament extrets a partir de les tincions intraoperatòries i dels resultats de l’anatomia patològica de les mostres.

Per assolir l’objectiu de la tesi, el Dr. Vila va dur a terme un estudi prospectiu on es van seleccionar pacients diagnosticats amb MEM idiopàtica. Aquests pacients es van distribuir de manera aleatòria. En un grup es pretenia extreure només la MEM (grup M) i en un altre la MEM i la MLI de manera seqüencial (grup L). Tots els pacients es van sotmetre a un vitrectomía pars plana i a una extracció de la MEM amb tinció amb blau tripà. Posteriorment, es va avaluar de manera intraoperatòria l’estat de la MLI sota la tinció amb blau brillant G. En tots els pacients del grup L, es va extreure la MLI i totes les mostres extretes van ser analitzades de manera anatomopatològica amb el microscopi òptic.

Característiques de l’estudi

L’estudi es va realitzar en 26 pacients d’una edat mitjana de 70,65 anys, separats en dos grups: el grup M, amb 11 persones i el grup L amb 15. El seguiment mitjà va ser de 15,35 mesos i els patrons d’extracció de la MLI es van dur a terme de la manera següent. En el grup M, es va dur a terme en bloc en 8 dels 11 pacients i de manera parcial en 3 dels 11 pacients. En el grup L, es va realitzar en bloc en 9 dels 15 pacients, de manera parcial en 5 dels 15 pacients i de manera seqüencial en 1 dels 15 pacients. Només en un 3,8 % del total de pacients, la MLI va romandre intacta després d’extreure la MEM.

El Dr. Vila va processar 32 mostres quirúrgiques que contenien o bé MEM i MLI, o bé només MEM o bé només MLI. Va detectar-hi una concordança del 84,37 % entre els teixits pressuposadament extrets mitjançant tincions intraoperatòries i els resultats de l’anatomia patològica de les mostres. En el cas de les mostres que pressuposadament contenien la MLI, la concordança arribava a assolir el 96,7 %.

L’estudi li va permetre determinar que existeix una dificultat tècnica per extreure la MEM de forma aïllada i que hi ha una alta concordança entre els teixits pressuposadament extrets a partir de les tincions intraoperatòries i els resultats de l’anatomia patològica de les mostres, més elevada en el cas de la MLI que en el cas de la MEM.

Contingut mèdic revisat per - Darrera revisió 18/10/2016

Tens algun dubte?

Escriu-nos o demana hora amb un dels nostres oftalmòlegs.